Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Szanowni Rodzice...

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny będzie czynny w godzinach 7.30 - 16.30 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie deklaracji o potrzebie przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej szkoły: 
Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy sekretariat@zs1.legionowo.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w placówce, wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu do pawilonu szkoły.

Liczba miejsc w oddziale będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy oddziału zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu placówka nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy oddziału przedszkolnego będzie obowiązywał reżim sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w placówce. 
Procedury wraz z załącznikami umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Szkoły